Archive for the ‘Thiền sư Hương Hải’ Category

Thiền sư Hương Hải (1617-1715)
Võ Đình (1933-2009) dịch và minh họa

Nhạn ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm

(Thiền sư Hương Hải)

Nhạn và Bóng

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm

(more…)