Archive for the ‘Thiền Sư Xóm Núi’ Category

Thiền Sư Xóm Núi | Yên Nhiên

Chiều bên sông nước

(mượn ý bài Bạc Mộ của Đỗ Phủ)

Mù mịt quê nhà sông nước ơi
Chiều hôm lãng đãng lạnh mây đồi
Hoa chen cỏ dại e dè ngủ
Chim đậu cành cao ríu rít chơi
Lâu lắm thuyền chưa về bến cũ
Lạ chưa tâm lại cảm thu người
Bây giờ tuổi đã, bao giờ nữa!
Tóc trắng cần chi đợi tuyết rơi
(more…)