Archive for the ‘Trần Hoàng Vy’ Category

Trần Hoàng Vy

Uống rượu với nhà thơ

Nhà thơ uống rượu thường không… xỉn
Chỉ đủ ngà ngà rõ mặt nhau
Vì bởi mắc đọc thơ khen tụng
Men hóa thành… da mặt đỏ au!

Nhà thơ uống rượu ít… chấm mồi
Thiên hạ thơ thường… dở hơn tôi
Cao hứng bẻ… câu từ ra nhậu
Lại đọc thơ như… trống liên hồi?
(more…)