Archive for the ‘Việt Bằng’ Category

Hà Việt Hùng

Nhạc: Hà Việt Hùng; Thơ: Việt Bằng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quốc Duy

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.