Posts Tagged ‘Michel Serres’

Từ Thức


Michel Serres (1930-2019)

Michel Serres vừa từ trần, đầu tháng Sáu.

Nếu bạn sinh sống ở Pháp, dù không theo dõi các sinh hoạt văn hóa, xa lạ với triết học, cũng biết mặt và nghe tên Michel Serres, triết gia “trẻ” nhất, lạc quan nhất, sống với thời đại, dù đã 88 tuổi. Trái với những trí thức sống trong tháp ngà, Michel Serres, thuộc Hàn Lâm Viện Pháp, giáo sư triết tại Sorbonne (Pháp) và Stanford (Hoa Kỳ), chủ trương phải đem triết học, văn hoá, kiến thức đến với đại chúng. Phương châm Michel Serres: “Philosophie pour tous” (triết học cho tất cả). “Một triết gia phải giảng dậy, không phải chỉ triết học, nhưng tất cả các kiến thức, cho mọi người.”

Một nhà phê bình gọi Michel Serres là “triết gia không rốn” (philosophe sans nombril), khác với những trí thức suốt ngày vạch bụng ngắm cái rốn của mình
(more…)