Posts Tagged ‘Nguyễn Khoa Điềm’

Phan Thành Khương

nguoi_gia

Phép sống của người già
Không nên tùy tiện ứng dụng

Đưa nhiều không khí vào phổi
Hơn nói ra phều phào

Đạp xe lòng vòng một giờ
Hơn ba giờ ngồi mit-tinh
(more…)