Mời xem tranh Đinh Cường

Posted: 20/01/2013 in Hội Họa, Đinh Cường

Nguồn: Tác giả gửi tranh

Đã đóng bình luận.