Archive for the ‘Thái Huy Long’ Category

Ghyslaine Delisle
Thái Huy Long chuyển ngữ từ nguyên tác Vieillir en beauté của Ghyslaine Delisle

Tuổi già đẹp với tấm lòng son
Đừng tiếc buồn năm tháng mỏi mòn
Vui vẻ dấn thân nhìn trước mặt
Mỗi năm hạnh phúc lại thêm dòn

Vui già ta mãn nguyện toàn thân
Luyện khoẻ rèn tâm, tập mẫn cần
Trở ngại chẳng sờn khi cố gắng
Chết, già riêng biệt đã an phần
(more…)