Archive for the ‘Leezol’ Category


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An và rapper Leezol
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.