Archive for the ‘La Toàn Vinh’ Category

Phan Ni Tấn
Nhớ Vũ Thái Hòa, Troyes-France


Piano Rouge
Vũ Thái Hòa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn


Ca sĩ Thoa Pleiku

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh

Phan Ni Tấn

musician_with_guitar-pablo_picasso
Musician with guitar
Pablo Picasso

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Ni

wind

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Nguyễn Ni; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Thoa Pleiku
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Lời 1: La Toàn Vinh; Lời 2 và Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thanh Vũ

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

thieu_nu_ao_dai_hoa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Viết Tân

lovers_in_the_rain

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Viết Tân; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

quan_cafe_xua

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

keaw

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

son_nu_deo_gui

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Y Jang Tuyn

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh minh họa

Phan Ni Tấn

son_nu_hai_hoa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Y Jang Tuyn

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

walking_in_autumn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Lina Nguyễn
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Lina Nguyễn
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm và trình bày: Phạm Hồng Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Thụy An (Anh Việt Thanh)

me_gia_va_ao

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Thụy An (Anh Việt Thanh); Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Tố My
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố Ny
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Trần Huyền Nhung

linh_dao_truong_sa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Huyền Nhung; Hòa âm và trình bày: Hồng Biển
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố Ny
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm

Phan Ni Tấn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.

Phan Ni Tấn


Blue Jazz
dinhcuong

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.


Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Phan Ni Tấn

bui_giang-dinh_cuong
Để nhớ Bùi Giáng
(Sơn dầu trên giấy 18 x 24 in) – Đinh Cường

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An

ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3


 

[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố Ny
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An và rapper Leezol
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.

Phan Ni Tấn


Đường phố Sài Gòn – Direk Kingnok

Nhạc: Phan Ni Tấn; Thơ: La Toàn Vinh; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An

ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Hồng Biển
Hòa âm: Studio Sao Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Quốc Quân
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm và hát: Trần Lê Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Miên Thảo
Hòa âm: Trần Lê Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link