Archive for the ‘Phạm Hồng Biển’ Category


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm và trình bày: Phạm Hồng Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Trần Huyền Nhung

linh_dao_truong_sa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Huyền Nhung; Hòa âm và trình bày: Hồng Biển
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Hồng Biển
Hòa âm: Studio Sao Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link