Archive for the ‘Diên An’ Category

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: HTNX
Hòa âm: Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Phan Ni Tấn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn


Blue Jazz
dinhcuong

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

bui_giang-dinh_cuong
Để nhớ Bùi Giáng
(Sơn dầu trên giấy 18 x 24 in) – Đinh Cường

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An

ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An và rapper Leezol
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.

Phan Ni Tấn


Đường phố Sài Gòn – Direk Kingnok

Nhạc: Phan Ni Tấn; Thơ: La Toàn Vinh; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An

ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link