Archive for the ‘Amư Nhân’ Category

Amư Nhân

Thơ: Phan Thành Khương; Nhạc: Amư Nhân; Tiếng hát: Gia Tuấn

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.