Archive for the ‘Đoàn Dự (Lê Hoàng)’ Category

Đoàn Dự (Lê Hoàng)

Nhạc: Đoàn Dự (Lê Hoàng); Thơ: Thy Lệ Trang; Tiếng hát: Ngọc Thanh

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file