Archive for the ‘Geshe Langri Tangpa’ Category

Geshe Langri Tangpa
Rigpa Translations
Bắc Phong chuyển ngữ nhân mùa Phật Đản 2562.


Geshe Langri Tangpa (1054-1123)

1.
trân quí hơn phước báu
là tất cả chúng sinh
nguyện đạt thành đạo quả
với muôn loài trong tim

2.
nguyện trong mọi giao tiếp
thấy mình phận hạ nhân
và thành tâm cung thỉnh
người khác bậc cao tôn
(more…)