Archive for the ‘Hoàng Gia Khánh Giễn’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hoàng Gia Khánh Giễn
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link