Archive for the ‘Huyền Kiêu’ Category

Huyền Kiêu (1915—1995)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

moon

Tương biệt dạ

Hiu hắt giăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vụt tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về

Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng giăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?
(more…)