Archive for the ‘Khalil Gibran’ Category

Khalil Gibran
Bắc Phong chuyển ngữ

Khalil_Gibran_1908
Khali Gibran (1883-1931)

Đáng thương một đất nước
đầy mê tín dị đoan
nhưng không có tôn giáo

Đáng thương một đất nước
mặc áo mình không dệt
không trồng được lúa ăn
uống rượu nho không cất

Đáng thương một đất nước
gọi côn đồ anh hùng
tán dương lũ xâm lăng
(more…)

Kahlil Gibran
Nguyễn Ước dịch


Kahlil Gibran (1883-1931)

Nếu các bạn thơ của tôi tưởng tượng rằng các chuỗi thơ họ sáng tác cùng những đoạn thơ với âm vận được họ làm cho hoàn chỉnh và hiệp vào nhau, một ngày nào đó sẽ trở thành sợi dây cương kềm hãm tài năng của họ, họ đã xé bản thảo của mình.
(more…)