Archive for the ‘Louise Glück’ Category

Louise Glück (Giải Văn chương Nobel 2020)
Bắc Phong phỏng dịch bài thơ Snowdrops của tác giả

Bạn biết tôi là gì,
Đã sống như thế nào?
Và từng biết tuyệt vọng;
Lúc đó bạn sẽ hiểu
Mùa đông có nghĩa gì.
(more…)