Archive for the ‘Lương Ý Nương’ Category

Lương Ý Nương
Trần Thị LaiHồng dịch

Hoa rời lá rụng tả tơi rơi
Ngày nhớ ngày mong chẳng thấy người
Ruột đứt đứt đoạn càng day dứt
Mắt ngấn lệ thầm rơi mãi rơi …
(more…)