Archive for the ‘Mùi Quý Bổng’ Category

Ái Hoa

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Mùi Quý Bổng; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file