Archive for the ‘Nguyễn Trọng Tạo’ Category

Nguyễn Trọng Tạo
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ

cong_an_danh_dan_bieu_tinh-2016

Họ là ai mà ác hơn giặc cướp ?

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân
Những người dân tay không và biểu ngữ
Những người dân biết chữ:
Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân.

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con
Họ đánh Mẹ
Họ đánh Cha
Họ đánh Em
Đổ máu

Họ ăn gì mà ngu hơn bò lợn
Bò lợn dân nuôi còn có ích cho người.
(more…)