Archive for the ‘Trần Hoan Trinh’ Category

Trần Hoan Trinh


Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Thằng bạn tri âm mới bỏ đi
Bạn thơ bạn rượu cũng không về
Bạn điên bạn tỉnh đều xa hết
Ta thức hay chừng đang ngủ mê ?
(more…)