Archive for the ‘Khoan Bảo Toàn’ Category

1968, Huế

Posted: 02/02/2018 in Hội Họa, Khoan Bảo Toàn

Khoan Bảo Toàn
Tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát Huế – Mậu Thân


1968, Huế
Mixed Media on Plywood 2018

Nguồn: Tác giả gửi

Khoan Bảo Toàn
Nguồn: Tác giả gửi tranh