Archive for the ‘Trần Ngọc Hưởng’ Category

Thơ chữ Hán: Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

woman_playing_a_sanxian

Khách giai nhân đất Long Thành,
Chẳng ai nhớ được rõ rành họ tên.
Nguyệt cầm nổi tiếng ngón riêng,
Trong thành ai cũng gọi quen cô Cầm.
Lừng danh Cung phụng khúc đàn,
Từ bao triều trước thế gian đâu bằng.   (more…)

Thơ chữ Hán: Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

hat_rong

Người mù áo vải Thái Bình,
Lần tay trẻ dắt dọc miền ven sông.
Ngoại thành nghe nói mình ông,
Hàng ngày kế sống hát rong kiếm tiền.
Bấy giờ trên chiếc thuyền bên,
Người ưa hát gọi xuống thuyền nghe chơi.  (more…)

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Hành lạc từ [1]

Tuấn khuyển hoàng bạch mao
Kim linh hệ tú cảnh
Khinh sang thiếu niên lang
Khiên hướng nam sơn lĩnh

Nam sơn đa hương mi
Huyết nhục cam thả phì
Kim đao thiết ngọc soạn
Mỹ tửu lũy bách chi

Nhân sinh vô bách tải
Hành lạc đương cập kỳ
Vô vi thủ bần tiện
Cùng niên bất khai mi

Di Tề vô đại danh
Chích Cược vô đại lợi
Trung thọ chỉ bát thập
Hà sự thiên niên kế

Hữu khuyển thả tu sát
Hữu tửu thả tu khuynh
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận
Hà sự mang mang thân hậu danh

Bài từ hành lạc [1]

Chó tơ vàng đốm trắng
Cổ đẹp thắng nhạc vàng
Chàng thiếu niên áo gọn
Dắt về núi phía nam

Núi nam lắm nai hương
Thịt béo và huyết thơm
Bữa quý dao vàng thái
Rượu nồng trăm chén hơn

Chẳng ai trăm tuổi cả
Gặp dịp vui chơi ngay
Chớ giữ nếp nghèo túng
Cả năm tối mặt mày

Di Tề không danh lớn
Chích Cược chẳng lợi to
Thọ vừa tám chục tuổi
Ngàn năm tội gì lo

Có chó thì thịt chó
Có rượu cứ cạn chai
Trước mắt dở hay còn khó biết
Cần chi lo tiếng hảo mai ngày
(more…)

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Mạn hứng [1]

Bách niên thân thế ủy phong trần
Lữ thực giang tân hựu hải tân
Cao hứng cửu vô hoàng các mộng
Hư danh vị phóng bạch đầu nhân
Tam xuân tích bệnh bần vô dược
Táp tải phù sinh hoạn hữu thân
Dao ức gia hương thiên lý ngoại
Trạch xa đoạn mã quý đông lân

Mạn hứng [1]

1.
Trăm năm thân thế phong trần
Miếng ăn bãi bể bờ sông nương nhờ
Gác vàng lòng chẳng còn mơ
Hư danh, tóc bạc bơ phờ chưa tha
Bệnh lâu không thuốc xót xa
Mối lo trói buộc cũng là vì thân
Nhớ ngàn dặm thẳm vô ngần
Ngựa xe còm cõi đông lân…thẹn mình !
(more…)

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Thăng Long [1]

Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long
Thiên niên cự thất thành quan đạo
Nhất phiến tân thành một cố cung
Tương thức mỹ nhân khan bão tử
Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông
Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy
Đoản địch thanh thanh minh nguyệt trung

Thăng Long [1]

1.
Lô giang Tản lĩnh núi sông
Bạc đầu còn thấy Thăng Long phút này
Dinh cơ đâu, đường cái đây
Ai đem thành mới lấp đầy cung xưa?
Gái quen đã bế con thơ
Bạn chơi thời nhỏ bây giờ thành ông
Thâu đêm nghĩ ngợi bềnh bồng
Đâu đây tiếng sáo trăng trong một trời
(more…)