Archive for the ‘Trần Quang Lộc’ Category

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Hoàng QuânDiệu Hiền


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Nhạc: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Khuyến; Tiếng hát: Quốc Đại


Nguồn: Tác giả gửi

Thơ: Âu Thị Phục An; Nhạc: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc ; Tác giả trình bày;
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày

Chờ nhau

Posted: 27/11/2011 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày;
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi video nhạc; Quản thủ thư viện tải lên YouTube